Hotărârea nr. 154/2000

OBIECT: ÎNSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA-EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI NR. 70, IN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI BRASOVEANU NICOLAE SI BRASOVEANU ADELUTA; CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   154

din data de 29 mai 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 70, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari Braşoveanu Nicolae şi Braşoveanu Adeluţa

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 9.470/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 70, în suprafaţă de 6,60 m.p., necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Braşoveanu Nicolae şi Braşoveanu Adeluţa,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin.(2) din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 70, identificat prin C.F. nr. 29912, cu nr.top. 8782/1/d/56/1, în suprafaţă de 6,60 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Braşoveanu Nicolae şi Braşoveanu Adeluţa.

     ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de ing. Cătană Marilena şi ing. L. Aculov, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 1.857.000 lei, adică 95,69 USD (1 USD = 19.407 lei la data de 29 martie 2000), revenind o redevenţă anuală de 0,58 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se face pe o perioadă de 49 de ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 733/2000 este pentru creare acces direct din exterior cu windfang, copertină şi trepte la spaţiul comercial al imobilului înscris în C.F. nr. 31109, cu nr.top. 8782/1/d/55/2/XLVI.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA