Hotărârea nr. 151/2000

OBIECT: ACTUALIZARE PUZ CALEA BUCURESTI - UTR 8; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 12.682 DIN 08.05.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   151

din data de 29 mai 2000

OBIECT: actualizarea P.U.Z. Calea Bucureşti - UTR 8

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 12.682 din 8 mai 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind proiectul "Actualizare P.U.Z. Calea Bucureşti - UTR 8",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul "Actualizare P.U.Z. Calea Bucureşti - UTR 8", proiect nr. 28/2000, elaborat de Arhitect Ileana Filipescu şi având ca beneficiar S.C. SvWP - Braşov S.R.L.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA