Hotărârea nr. 150/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. CENTRU SPORTIV SI DE AGREMENT KART CENTER; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 11.564 DIN 28.04.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   150

din data de 29 mai 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. Centru sportiv şi de agrement Kart Center

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. T 11.564 din 28 aprilie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind proiectul P.U.D. Centru sportiv şi de agrement Kart Center,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. Centru sportiv şi de agrement Kart Center, în zona B-dul Gării, proiect nr. 54/1999, elaborat de S.C. CASH IMPEX S.R.L. şi având ca beneficiar S.C. TABROS S.R.L.

 

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA