Hotărârea nr. 15/2000

OBIECT:*INSUSIRE" RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA-EVALUARE",PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR.CODRUL COSMINULUI NR.6, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 15

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: însuşirea Raportului de expertiză tehnică-evaluare, cu privire la concesionarea terenului situat în Braşov, str. Codrul Cosminului nr. 6, în vederea extinderii construcţiilor existente

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 9.754/1999 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Codrul Cosminului nr. 6, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Bejan Anişoara şi Bejan Neculai,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Codrul Cosminului nr. 6, identificat prin C.F. nr. 30613 Braşov, cu nr.top. 9311/1/1/2, în suprafaţă de 1,60 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Bejan Anişoara şi Bejan Neculai.

        ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de arh. Eleonora Ţaric, prin care preţul terenului determinat în condiţiile de piaţă este de 610.000 lei, adică 37,0 USD (1 USD = 16.500 lei, la data de 04.10.1999), revenind o redevenţă de 0,92 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei, la cursul comunicat de BNR pentru ziua în care se face plata.

        ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

        ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1045/1999 este de scară exterioară pentru acces la imobilul înscris în C.F. nr. 30615, cu nr.top. 9308/2/1/2/1.

        ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA