Hotărârea nr. 147/2000

OBIECT: APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PE ANUL 1999; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 11.092/12.04.2000, PRIN CARE SE PROPUNE APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA P

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   147

din data de 29 mai 2000

OBIECT: aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 11.092/12.04.2000, prin care se propune aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 1999,

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr.189/1998, privind finanţele publice locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă contul de execuţie bugetară pe anul 1999, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA

 

ANEXà        

la H.C.L. nr. 147/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator

Cod indicator

Credite

Iniţial

bugetare aprobate

Final

Cont de execuţie la

31.12.1999

VENITURI-TOTAL  

270.948.388

319.365.021

278.959.990

Venituri proprii

48.02

115.548.388

138.984.033

142.035.005

Cote defalcate din impozitul pe salarii

32.02

155.400.000

155.400.000

111.943.997

Sume defalcate din impozitul pe salarii pt. subvenţionarea energiei termice

33.02

 

14.388.693

14.388.693

Subvenţii acordate în cond. art. 45/O.U.G. nr.140/1999

37.02

 

10.592.295

10.592.295

CHELTUIELI - TOTAL

 

270.948.388

319.365.021

272.585.512

Autorităţi publice

51.02

20.509.917

26.612.417

23.128.768

Învăţământ

57.02

37.223.000 38.254.000 35.315.823
Sănătate

58.02

2.775.060

2.757.060

2.621.598

Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret

59.02

16.987.400

18.053.400

18.053.400

Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţi

60.02

5.782.310

5.577.310

5.145.608

Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe

63.02

144.788.354

169.555.149

143.156.434

Agricultura şi silvicultura

67.02

632.932

560.932

407.853

Transporturi şi comunicaţii

68.02

36.975.000

44.841.043

36.281.554

Alte acţiuni

72.02

330.000

730.650

306.089

Fonduri de rezervă

95.02

1.000.000

108.000

-

Cheltuieli cu destinaţie specială

96.02

3.944.415

12.315.060

8.168.385