Hotărârea nr. 146/2000

OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE A PRETULUI DE VÂNZARE AL SPATIILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   146

din data de 29 mai 2000

OBIECT: constituirea comisiei de negociere a preţului de vânzare al spaţiilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 10.599/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind constituirea comisiei de negociere a preţului de vânzare al spaţiilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 289/1996, modificată prin H.G. nr. 505/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă constituirea comisiei de negociere a preţului de vânzare al spaţiilor cu altă destinaţie, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, în următoarea componenţă:

  1. Preşedintele Comisiei 1 a Consiliului Local;
  2. Preşedintele Comisiei 5 a Consiliului Local;
  3. Preşedintele Comisiei 6 a Consiliului Local.

Cele două persoane din executiv vor fi numite prin dispoziţie de primar.

Secretarul Municipiului Braşov va fi secretarul comisiei fără drept de vot.

     ART. 2. În cazul în care preşedintele comisiei este în imposibiitate de a participa la şedinţele de negociere, va fi înlocuit de drept de secretarul comisiei respective.

     ART. 3. Se aprobă demararea procedurilor necesare desemnării prin licitaţie publică a expertului autorizat (persoană fizică sau juridică), care va întocmi expertizele de identificare, dezmembrare, evaluare a terenului aferent spaţiilor comerciale, precum şi expertizele de evaluare a spaţiilor supuse vânzării.

     ART. 4. Rezultatele negocierilor încheiate între comisia constituită conform art. 1 şi comercianţi, împreună cu documentaţiile menţionate la art. 3, vor fi înaintate spre analiză Consiliului Local, pentru fiecare caz în parte.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA