Hotărârea nr. 145/2000

OBIECT: MODALITATEA DE ACORDARE ÎN MOD GRATUIT A LOCURILOR DE VECI (ÎNHUMARE); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.267/2000 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA, ADMIN

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   145

din data de 29 mai 2000

OBIECT: modaliatea de acordare în mod gratuit a locurilor de veci (înhumare)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 10.267/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind modalitatea de acordare în mod gratuit a locurilor de veci (înhumare),

Având în vedere prevederile art. 10, litera e din Legea nr. 42/1990, republicată, art. 6, litera h din Decretul-Lege nr. 118/1990, modificat prin Legea nr. 55/198 şi art. 16 din Legea nr. 44/1994,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă ca acordarea locurilor de veci (înhumare) în mod gratuit în Cimitirul Municipal Braşov să se realizeze numai în momentul producerii decesului persoanelor care beneficiază de acest drept, conform prevederilor legale şi nu anterior acestuia.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA