Hotărârea nr. 144/2000

OBIECT: ABILITAREA APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL SA RENEGOCIEZE CLAUZELE (PRIVIND INDEXAREA REDEVENTEI) DIN CONTRACTELE DE CONCESIUNE PENTRU TERENURILE AFERENTE CONSTRUCTIILOR DIN CENTRUL CIVIC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   144

din data de 29 mai 2000

OBIECT: abilitarea aparatului propriu al Consiliului Local să renegocieze clauzele (privind indexarea redevenţei) din contractele de concesiune pentru terenurile aferente construcţiilor din Centrul Civic

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 3.612/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind abilitarea aparatului propriu al Consiliului Local să renegocieze clauzele (privind indexarea redevenţei), din contractele de concesiune pentru terenurile aferente construcţiilor din Centrul Civic,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se abilitează Serviciul Contencios, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite, Taxe Locale, să renegocieze clauzele din contractele de concesiune ale terenurilor aferente construcţiilor din Centrul Civic referitoare la modalitatea de indexare a redevenţei.

     ART. 2. Rezultatele renegocierilor menţionate la art. 1 se vor înainta Consiliului Local, spre analiză şi decizie, pentru fiecare caz în parte.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA