Hotărârea nr. 141/2000

OBIECT: AVIZAREA ÎN PRINCIPIU A CREARII UNEI SOCIETATI MIXTE DE CATRE MUNICIPIUL BRASOV, R.A. TERMO BRASOV SI VEW ENERGIE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 17 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.11.636/2000 AL S

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   141

din data de 17 mai 2000

OBIECT: avizarea în principiu a creării unei societăţi mixte de către Municipiul Braşov, R.A. TERMO Braşov şi VEW Energie

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 mai 2000,

Analizând referatul nr. 11.636/2000 al Serviciului Contencios şi referatul nr. 11.636/18 aprilie 2000 al unui grup de consilieri locali, prin care se propune crearea unei societăţi comerciale mixte,

În baza art. 35 din Legea nr. 15/1990, modificată, art. 280 din Legea nr. 31/1990, republicată, a O.U.G. nr. 92/1997 şi a Legii nr. 241/1998 pentru aprobarea O.U.G. nr. 92/1997,

În temeiul art. 20, litera g, art. 28 şi art. 90 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se avizează în principiu asocierea Municipiului Braşov, a R.A. TERMO Braşov şi VEW ENERGIE, în scopul creării unei noi societăţi comerciale mixte, pentru modernizarea şi reabilitarea sistemului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în Municipiul Braşov.

     ART. 2. Reprezentanţii persoanelor juridice indicate la art. 1 vor prezenta spre aprobare Consiliului Local Braşov, actul constitutiv al noii societăţi comerciale mixte şi aportul fiecăreia, la şedinţa din luna iunie.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov şi R.A. TERMO Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

TRAIAN  BÂRSÃŞTEANU