Hotărârea nr. 140/2000

- PRIVIND: VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER MUNICIPAL A D-LUI VIRGIL BALABAN. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 17 MAI 2000; ANALIZÂND ADRESA NR.13.335/2000, A C.D.R. - FILIALA BRASOV, PRIN CARE SE MENTIONEAZA C

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   140

din data de 17 mai 2000

OBIECT: validarea mandatului de consilier municipal a domnului Virgil Balaban

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 mai 2000,

Analizând adresa nr. 13.335/2000 a C.D.R. - Filiala Braşov, prin care se menţionează că domnul Virgil Balaban urmează să ocupe locul de consilier municipal devenit vacant şi referatul nr.ad. 13.335/2000 al D.A.P.L.,

Văzând H.C.L. nr. 139/2000, privind încetarea calităţii de consilier municipal a domnului Aurel Gavrilă,

Având în vedere raportul comisiei de validare cu privire la legalitatea alegerii domnului Virgil Balaban şi validarea acestuia,

În temeiul art. 17, art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată, şi art. 77, alin. (9) din Legea nr. 70/1991, republicată şi modificată prin O.U.G. nr. 28/2000,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Se validează mandatul de consilier municipal a domnului Virgil Balaban, începând cu data prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

TRAIAN  BÂRSÃŞTEANU