Hotărârea nr. 14/2000

OBIECT:*APROBARE P.U.Z. - LOCUINTE STR.FELDIOAREI - D.ANGHEL* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.T 36.038/22.12.1999, AL SERVICIULUI STRATEGIE,DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERI

 

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 14

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: aprobare P.U.Z. - Locuinţe str. Feldioarei - D. Anghel

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. T 36.038/22.12.1999 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea proiectului "P.U.Z. - Locuinţe str. Feldioarei - D. Anghel",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă proiectul "P.U.Z. - Locuinţe str. Feldioarei - Dimitrie Anghel", proiect nr. 158/1999, elaborat de S.C. Maison Proiect Impex S.R.L. şi având ca beneficiar S.C. Global Housing S.R.L.

        ART. 2. Eliberarea autorizaţiilor de construire în zona studiată în P.U.Z., se va putea face numai după trecerea terenurilor afectate de străzile proiectate în domeniul public.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA