Hotărârea nr. 139/2000

OBIECT: INCETAREA CALITATII DE CONSILIER MUNICIPAL A DOMNULUI GAVRILA AUREL. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 17 MAI 2000; ANALIZÂND ADRESA NR.12.944/2000, PRIN CARE DOMNUL CONSILIER GAVRILA AUREL, ADUCE LA CUNO

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   139

din data de 17 mai 2000

OBIECT: încetarea calităţii de consilier municipal a domnului Gavrilă Aurel, nr. 256/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 mai 2000,

Analizând adresa nr. 12.944/2000, prin care domnul consilier GAVRILÃ AUREL aduce la cunoştinţă demisia sa din Consiliul Local, 

În temeiul art. 19 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se constată încetarea mandatului de consilier municipal a domnului GAVRILÃ AUREL, prin demisie.

     ART. 2. De la data prezentei hotărâri se declară vacant locul respectiv.

 

Preşedinte de şedinţă,

TRAIAN  BÂRSÃŞTEANU