Hotărârea nr. 136/2000

OBIECT: RESPINGERE CONTESTATIE REFERITOARE LA H.C.L. NR.102/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.3.093/2000, AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA, ADMINISTRARE IMOBILE

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   136

din data de 4 mai 2000

OBIECT: respingerea contestaţiei referitoare la H.C.L. nr. 102/1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. 3.093/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind modificarea H.C.L. nr. 102/1993,

Având în vedere prevederile art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge solicitarea Primăriei Oraşului Săcele referitoare la modificarea H.C.L. nr. 102/193.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI  LUGOJANU