Hotărârea nr. 135/2000

OBIECT: CONTRIBUTIA DIN BUGET LOCAL LA CONSTITUIREA FONDULUI DE DEZVOLTARE REGIONALA A AGENTIEI PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALA "CENTRU". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.1.578/200

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   135

din data de 4 mai 2000

OBIECT: contribuţia din buget local la constituirea fondului de dezvoltare regională a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională "CENTRU"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. 1.578/2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea contribuţiei de 307.629.000 lei, din bugetul local pentru constituirea fondului de dezvoltare regională a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională "CENTRU",

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 151/1998, privind dezvoltarea regională în România şi art. 19 din H.G. nr. 634/1998,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov în anul 2000 la bugetul Agenţiei pentru dezvoltare regională "CENTRU" pentru constituirea fondului de dezvoltare regională în limita sumei de 307.629.000 lei, reprezentând contribuţia de 1.000 lei pentru fiecare persoană cu domiciliul stabilit pe raza Municipiului Braşov, la sfârşitul anului 1998.

     ART. 2. Plăţile se efectuează din bugetul local în limita sumei de 307.629.000 lei şi se aprobă de către Primar, numai după prezentarea de către Agenţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia, aproat în condiţiile legii şi prezentat spre informare Consiliului Local şi după aprobarea bugetului local pe anul 2000.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI  LUGOJANU