Hotărârea nr. 134/2000

OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A PENALITATILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE CLADIRE, PE ANUL 1999, DATORATE DE NUMITA PESTREA ELENA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.12.39

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   134

din data de 4 mai 2000

OBIECT: scutirea la plată a penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe clădire, pe anul 1999, datorate de numita Pestrea Elena

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. 12.391/7.03.2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul Soluţionări Contestaţii Facilităţi Fiscale prin care se propune scutirea la plată a penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe clădire pe anul 1999, în sumă de 49.472 lei, datorate de Pestrea Elena,

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 714/02.09.1999, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă scutirea la plată a penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe clădire, pe anul 1999, în sumă de 49.472 lei, datorate de doamna Pestrea Elena, domiciliată în Braşov, str. Parcul Mic nr. 7, bl. 106, sc. C, ap. 5.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI  LUGOJANU