Hotărârea nr. 133/2000

OBIECT: PUNEREA ÎN APLICARE A ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR PRIVIND NORMELE METODOLOGICE GENERALE PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AUDITULUI INTERN ÎN BAZA PREVEDERILOR O.G. NR.119/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   133

din data de 4 mai 2000

OBIECT: punerea în aplicare a Ordinului ministrului finanţelor privind normele metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern în baza prevederilor O.G. nr. 119/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. 10.098/2000 al Serviciului Resurse Umane, prin care se propune modificarea organigramei aparatului propriu al Primăriei Municipiului Braşov, prin înfiinţarea serviciului de audit intern din cadrul Direcţiei Coordonare,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 119/1999, privind auditul intern şi Ordinul ministrului finanţelor privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern,

În temeiul art. 20, litera c şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă înfiinţarea serviciului de audit intern din cadrul Direcţiei Coordonare, format din: 1 şef serviciu - inspector de specialitate, 4 inspectori de specialitate şi 5 inspectori, cu studii superioare economice, respectiv cu studii medii economice.

     ART. 2. Cele cinci posturi care compun biroul control financiar de gestiune vor fi absorbite de serviciul de audit intern nou înfiinţat.

     ART. 3. Organigrama aparatului propriu al Primăriei Municipiului Braşov astfel modificată se va republica.

      ART. 4. Cu data prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 422/1999.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI  LUGOJANU