Hotărârea nr. 130/2000

OBIECT: ACORDAREA GRATUITATII PE TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI ÎN COMUN;PENTRU UNELE PERSOANE CU VÂRSTA DE PESTE 70 DE ANI.;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 MAI 2000;ANALIZÂND REFERATUL NR.11.738/19.04.2000;AL DIREC

H O T Ã R Â R E A    NR.  130

din data de 4 mai 2000

OBIECT: acordarea gratuităţii pe transportul urban de călători în comun, pentru unele persoane cu vârsta de peste 70 de ani

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. 11.738/19.04.2000 al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune acordarea lunară a unui număr de 20 de bilete gratuite pe transportul urban de călători în comun, unor persoane în vârstă de peste 70 de ani,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Începând cu data de 1 iulie 2000, persoanele în vârstă de peste 70 de ani şi care au venituri lunare egale cu cel mult salariul minim pe economie, vor beneficia de un număr de 20 de bilete gratuite pe mijloacele de transport urban de călători în comun.

      ART. 2. Acordarea biletelor gratuite se va face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului depusă la Primăria Municipiului Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 3. R.A.T. Braşov va elibera bilete de călătorie pensionarilor îndreptăţiţi pe baza tabelelor întocmite de Primăria Municipiului Braşov.

      ART. 4. Sumele necesare acordării acestor facilităţi vor fi prevăzute şi aprobate prin proiectul bugetului local.

      ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI  LUGOJANU

ANEXà             

la H.C.L. nr. 130/2000    

D E C L A R A Ţ I E

pentru acordarea gratuităţii pe liniile de transport în comun urban de călători

Subsemnatul(a) ____________________________________________________________, având calitatea de ________________________________________________, născut(ă) la data de _________________, cu domiciliul în Braşov, str. _____________________________________________________________ nr. ___________, bl. ________, sc. _______, ap. ________, posesor al actului de identitate seria _________ nr. ________________ eliberat la data de __________________________________ de către Poliţia ________________________________________________.

Declar pe propria răspundere următoarele:

1. Venitul net total lunar realizat de subsemnatul(a) este de _______________________ lei.

2. Nu beneficiez de gratuităţi pentru transportul urban în comun de călători în baza altor acte normative.

3. Orice modificare a venitului net lunar va fi comunicată de îndată la Primăria Municipiului Braşov.

Am luat la cunoştinţă următoarele:

Declararea unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz fals, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.

 

Data                                                       Semnătura solicitantului,

_______________________                                    ______________________________