Hotărârea nr. 13/2000

OBIECT:*INSUSIREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT DE R.A.T. BRASOV, PRIN ADRESA NR.AD.14.385/6.12.1999* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.20.524/29.12.1999, AL D.A.P.L., PRIN

 

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 13

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: însuşirea punctului de vedere exprimat de R.A.T. Braşov, prin adresa nr.ad. 14.385/6.12.1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 20.524/29.12.1999 al D.A.P.L., prin care se propune însuşirea punctului de vedere al R.A.T. Braşov, cu privire la solicitarea S.C. ETAX S.A., referitoare la vânzaea activelor administrate de regie şi care fac obiectul unui contract de închiriere între cei doi agenţi economici, punct de vedere ce constă în respingerea solicitării S.C. Etax S.A.,

Având în vedere acţiunea în anulare a contractului de închiriere din 4 ianuarie 1993, formulată de R.A.T. Braşov, sub nr. 3930/1999, cu termen la data de 11.01.2000;

Având în vedere prevederile Legii nr. 133/1999, privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi devoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii,

În temeiul art. 20, literele j şi k şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere al R.A.T. Braşov, exprimat prin adresa nr.ad. 14.385/1999 şi în consecinţă se respinge solicitarea S.C. Etax S.A. de cumpărare a activelor închiriate în baza contractului din 04.01.1993, aflate în administrarea R.A.T. Braşov, până la pronunţarea instanţei asupra acţiunii în anulare a acesteia, formulată de R.A.T. Braşov, la data de 9 decembrie 1999.

       ART. 2. R.A.T. Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA