Hotărârea nr. 129/2000

OBIECT: PLATA CAZARII PENTRU GRUPUL DE MEDICI DIN ANGLIA, CE VOR LUCRA LA SPITALUL DE PEDIATRIE BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.8.869/24.04.2000 AL DIRECTIEI ECONOMICE,

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  129

din data de 4 mai 2000

OBIECT: plata cazării pentru grupul de medici din Anglia, ce vor lucra la Spitalul de Pediatrie Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. 8.869/24.04.2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune plata din bugetul local a sumelor necesare cazării delegaţiei de medici chirurgi din Anglia ce vor lucra în colaborare cu Spitalul de Pediatrie Braşov,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 54.400.000 lei, necesare pentru plata cheltuielilor de cazare ale delegaţiei de medici din Anglia, ce vor lucra în colaborare cu medicii Spitalului de Pediatrie Braşov.

      ART. 2. Suma de 54.400.000 lei va fi prevăzută în proiectul bugetului local pe anul 2000.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI  LUGOJANU