Hotărârea nr. 128/2000

OBIECT: DESEMNARE DE CATRE CONSILIUL LOCAL BRASOV, A UNUI REPREZENTANT ÎN A.G.A. LA S.C. RIAL S.R.L. BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 MAI 2000; AVÂND ÎN VEDERE REFERATUL NR.12.128/24.04.2000, AL SERVIC

  

H O T Ã R Â R E A    NR.  128

din data de 4 mai 2000

OBIECT: desemnarea de către Consiliul Local Braşov a unui reprezentant în A.G.A. la

S.C. RIAL S.R.L. Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. 12.128/24.04.2000 al Serviciului Contencios, prin care se propune desemnarea reprezentantului în A.G.A. la S.C. RIAL S.R.L. Braşov,

În temeiul art. 4 din O.U.G. nr. 88/1997 punctele 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 din Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997, aprobate prin H.G. nr. 450/1999 şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă în principiu desemnarea de către Consiliul Local Braşov a reprezentantului în A.G.A. la S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

      ART. 2. Împuternicitul care va exercita în numele asociatului unic drepturile şi obligaţiile ce revin potrivit H.G. nr. 450/1999 în A.G.A. la S.C. RIAL S.R.L., va fi nominalizat la următoarea şedinţă a consiliului.

      ART. 3. Se împuterniceşte executivul Primăriei Municipiului Braşov să întocmească şi să semneze contractul de mandat, după desemnarea reprezentantului.

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI  LUGOJANU