Hotărârea nr. 127/2000

OBIECT: SCHIMBUL DE TERENURI SOLICITAT DE CRISAN ULIANA SI CRISAN RODICA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.10.793/2000, AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA, ADMIN

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  127

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: schimbul de terenuri solicitat de Crişan Uliana şi Crişan Rodica

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 10.793/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind realizarea unui schimb de terenuri solicitat de Crişa Uliana şi Crişan Rodica,

Având în vedere prevederile art. 25 din Legea nr. 112/1995,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se respinge propunerea privind schimbul de terenuri solicitat de Crişan Uliana şi Crişan Rodica, până la apariţia legislaţiei care să reglementeze situaţia juridică a imobilelor demolate pentru cauze de utilitate publică.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ