Hotărârea nr. 126/2000

OBIECT: APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE CONCESIONARII TERENURILOR CARE ÎN MOMENTUL DE FATA FAC OBIECTUL UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATU

H O T Ã R Â R E A    NR.  126

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: aprobarea demarării procedurilor necesare concesionării terenurilor care în momentul de faţă fac obiectul unor contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 10.147/07.04.2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind aprobarea demarării procedurilor necesare concesionării terenurilor care în momentul de faţă fac obiectul unor contracte de închiriere,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă demararea procedurilor de întocmire a documentaţiilor de urbanism (P.U.Z., P.U.D.) în vederea mobilării zonei Warthe cu construcţii, iar apoi a documentaţiilor de identificare, dezmembrare şi evaluare a terenurilor, în vederea concesionării acestora prin licitaţie publică.

      ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a fondurilor necesare întocmirii documentaţiilor de la art. 1.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ