Hotărârea nr. 125/2000

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR.JULIUS ROMER NR.2, ÎN VEDEREA EXECUTARII DE LUCRARI DE AMENAJARE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.16.272/1998/20

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  125

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Julius Romer nr. 2, în vederea executării de lucrări de amenajare

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 16.272/1998/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Julius Romer nr. 2, necesar executării de lucrări de amenajare,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 84, alin. (3) din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se respinge propunerea privind concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Julius Romer nr. 2, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 50/1991, republicată.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ