Hotărârea nr. 123/2000

OBIECT: INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV,STR.ECATERINA VARGA NR.24,NECESAR EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  123

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Ecaterina Varga nr. 24, necesară extinderii construcţiilor existente

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 7223/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Ecaterina Varga nr. 24, necesar extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică, întocmit de expert arh. Eleonora Adriana Ţaric, privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului situat în Braşov, str. Ecaterina nr. 24, identificat prin C.F. nr. 26243, cu nr.top. 6579/2/b/2/c/b/1/a/1/1/2, în suprafaţă de 114 m.p., în vederea concesionării terenului aparţinând domeniului privat al Statului Român, necesar extinderii construcţiilor existente, către Radu Gheorghe şi Radu Gherghina, Cristache Nicolae şi Cristache Erika-Hedwing, în cote indivize.

Concesionarea terenului se va face pe durata existenţei construcţiei, conform art. 19, din Legea nr. 50/1991, republicată.

      ART. 2. Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 45.600.000 lei, adică 2.443 USD (1 USD = 18.669 lei, la data de 10.02.2000), revenind o redevenţă anuală de 0,86 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata.

      ART. 3. Intenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiilor existente, menţionată la art. 1, va fi făcută publică.

Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată.

      ART. 4. În cazul concesionării terenului prin licitaţie publică, preţul de pornire al licitaţiei, conform expertizei menţionate la art. 1, este de 0,86 USD/m.p./an, exprimat la lei la cursul zilei în funcţie de paritatea leu/USD, comunicată de B.N.R., pentru ziua desfăşurării licitaţiei.

      ART. 5. În cazul în care nici o persoană fizică sau juridică, ce se încadrează în prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, nu-şi manifestă intenţia de concesionare a terenului menţionat la art. 1, acesta se concesionează fără licitaţie publică domnului Radu Gheorghe şi doamnei Radu Gherghina, cu o redevenţă de 0,86 USD/m.p./an, care va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata.

      ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ