Hotărârea nr. 121/2000

OBIECT: SITUATIE TERENURI DIN STR.SITEI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.9.772/07.04.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, CU PRIVIRE L

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  121

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: situaţia terenurilor din str. Sitei

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 9.772/07.04.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, cu privire la situaţia unor terenuri din str. Sitei, proprietatea lui Drăgulin Radu Octavian Ioan şi Stelea Doina,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Nu se însuşeşte punctul de vedere propus de către expert privind dezmembrare şi schimb teren.

      ART. 2. Se va întocmi P.U.Z., ţinându-se cont de situaţia existentă în teren. Nu se va face nici o modificare a regimului de proprietate a terenurilor din zonă, până la aprobarea P.U.Z.-ului respectiv.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ