Hotărârea nr. 120/2000

OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR.126/1999 (CONCESIONARE TEREN STR.MACIN NR. 4 A). CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.7862/1999/2000, AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVID

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  120

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: completarea H.C.L. nr. 126/1999 (concesionare teren str. Măcin nr. 4A)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 7862/1999/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, cu privire la completarea H.C.L. rn. 126/1999 (concesionare teren str. Măcin nr. 4A),

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă ca art. 1 din H.C.L. nr. 126/1999 să fie completat astfel:

"Se însuşeşte raportul de expertiză întocmit de expertul tehnic Munteanu Dan, privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului situat în Braşov, str. Măcin nr. 4A, identificat prin C.F. nr. 246, nr.top. 2518/2/1/1/1/2, în suprafaţă de 210 m.p., ce aparţine domeniului privat al Statului Român, în vederea extinderii construcţiilor existente şi se aprobă concesionarea directă, fără licitaţie publică, a acestui teren, în cote indivize (egale pentru fiecare familie) către proprietarii imobilului înscris în C.F. 246, nr.top. 2518/2/2, 2518/2/1/2. Concesionarea terenului se va face pe durata existenţei construcţiei, conform art. 19 din Legea nr. 50/1991, republicată".

      ART. 2. Se aprobă revocarea art. 3 şi art. 4 din H.C.L. nr. 126/1999.

      ART. 3. H.C.L. nr. 126/1999, astfel modificată, va fi republicată.

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  12199

republicată conform H.C.L. nr. 120/26.04.2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Măcin nr. 4 A, necesar extinderii construcţiilor existente

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 11.019/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Măcin nr. 4 A, în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se însuşeşte raportul de expertiză întocmit de expertul tehnic Munteanu Dan, privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului situat în Braşov, str. Măcin nr. 4A, identificat prin C.F. 246, nr.top. 2518/2/1/1/1/2, în suprafaţă de 210 m.p., ce aparţine domeniului privat al Statului Român, în vederea extinderii construcţiilor existente şi se aprobă concesionarea directă, fără licitaţie publică, a acestui teren, în cote indivize (egale pentru fiecare familie) către proprietarii imobilului înscris în C.F. 246, nr.top. 2518/2/2, 2518/2/1/2. Concesionarea terenului se va face pe durata existenţei construcţiei, conform art. 19 din Legea nr. 50/1991, republicată.

      ART. 2. Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă, conform expertizei, este de 28.735.763 lei, adică 3436,1 USD (1 USD = 8.363 lei, la data de 27.04.1998), revenind o redevenţă anuală de 0,65 USD/m.p., plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinþă,

AUREL  GAVRILÃ