Hotărârea nr. 12/2000

OBIECT:* APROBARE P.U.D. - VILA ÎN ZONA HOTEL OLIMPIC - POIANA BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.T 25.116 DIN 14.10.1999, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI A

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 12

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. - Vilă în zona Hotel Olimpic - Poiana Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. T 25.116 din 14.10.1999 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea proiectului "P.U.D. - Vilă în zona Hotel Olimpic - Poiana Braşov",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă proiectul "P.U.D. - Vilă în zona Hotel Olimpic - Poiana Braşov", proiect nr. 19/1999, elaborat de arh. Ileana Filipescu şi având ca beneficiar pe Moromete Elena Magdalena - pentru Harrer Michael, în condiţiile respectării POT de 25%, conform P.U.Z. Poiana Braşov.

 

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA