Hotărârea nr. 119/2000

OBIECT: AVIZARE CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRASOV, STR.TOAMNEI NR.5,BL.3, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CENTRALE TERMICE DE SCARA,, BENEFICIAR: ASOCIATIA DE PROPRIETARI "TOAMNEI NR.5". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DA

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  119

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: avizarea concesionării terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 5, bl. 3, în vederea construirii unei centrale termice de scară, beneficiar: Asociaţia de Proprietari "Toamnei nr. 5"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 16.321/1999/14.03.2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea unui teren situat în Braşov, str. Toamnei nr. 5, bl. 3, în vederea construirii unei centrale termice de scară, beneficiar fiind Asociaţia de Proprietari "Toamnei nr. 5",

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, art. 84, alin. 3, din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se avizează de principiu concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 9 m.p., identificat conform C.U. nr. 921/2000, anexă la prezenta hotărâre, în vederea extinderii construcţiilor existente prin construirea unei centrale termice, către Asociaţia de Proprietari "Toamnei nr. 5".

      ART. 2. Expertiza tehnică de evaluare a terenului menţionat la art. 1 va fi întocmită pe cheltuiala solicitantului de evaluare a terenului menţionat la art. 1 va fi întocmită pe cheltuiala solicitantului de către un expert autorizat şi va fi înaintată spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ