Hotărârea nr. 116/2000

OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.8.439/13.03.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVIND RESTITUIREA UNEI SUPR

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  116

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: expertiză tehnică

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 8.439/13.03.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind restituirea unei suprafeţe de teren din str. Muncitorilor nr. 18,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere din documentaţia de expertiză întocmită în dosarul civil nr. 1626/1999, aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ