Hotărârea nr. 115/2000

OBIECT: INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR.JEPILOR NR.2, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR: S.C. VAL S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRU

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  115

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Jepilor nr. 2, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar: S.C. VAL S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 10.180/99/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Jepilor nr. 2, în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi ale art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. Jepilor nr. 2, identificat prin C.F. nr. 26.773, cu nr.top. 6762/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 41 m.p., aparţinând domeniului privat al Municipiului Braşov, către S.C. VAL S.R.L.

      ART. 2. Suprafaţa căii de acces realizată conform H.C.L. nr. 54/1995, se va înscrie în C.F. nr. 26773, cu nr.top. 6762/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 130 m.p. Aceasta va deveni domeniul public al Municipiului Braşov.

      ART. 3. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de expert tehnic ing. Popescu Ilie, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 3.891.843 lei, adică 211,55 USD (1 USD = 18.397 lei,la data de 27.01.2000), revenind o redevenţă anuală de 0,21 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

      ART. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

      ART. 5. Destinaţia terenului, conform C.U. nr. 1579/1999 este de construire spaţiu de depozitare prin extinderea spaţiului comercial înscris în C.f. nr. 31381, cu nr.top. 6762/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2/26/1.

      ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ