Hotărârea nr. 114/2000

OBIECT: INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV,STR.CALEA BUCURESTI NR.91, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: ALBU ION SI ALBU EUGENIA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  114

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 91, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Albu Ion şi Albu Eugenia

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 5.281/99/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 19, în suprafaţă de 10 m.p., necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiari Albu Ion şi Albu Eugenia,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991 republicată şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 91, identificat prin C.F. nr. 27.616, cu nr.top. 7563/1/1, în suprafaţă de 10 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Albu Ion şi Albu Eugenia.

      ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de arh. Ţaric Eleonora-Adriana, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 4.100.000 lei, adică 220 USD (1 USD = 18.669 lei, la data de 10.02.2000), revenind o redevenţă anuală de 0,88 USD/m.p., ce va fi plătită în lei, la cursul comunicat de B.N.R. penru ziua în care se face plata.

      ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

      ART. 4. Destinaţia terenului, conform C.U. nr. 349/2000 şi a C.U. nr. 104/2000, este pentru amenajare windfang la spaţiul comercial a imobilului înscris în C.F. nr. 30933, cu nr.top. 7560/3/III.

      ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ