Hotărârea nr. 113/2000

OBIECT: INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR.ZIZINULUI NR.16, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARFRUNTES MARIANA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRU

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  113

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 16, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar: Frunteş Mariana

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 16.614/99/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 16, în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 16, identificat prin C.F. nr. 31229, cu nr.top. 7465/5, în suprafaţă de 3,5 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Frunteş Mariana.

      ART. 2. Suprafaţa căii de acces realizată conform H.C.L. nr. 54/1995, se va înscrie în C.F. nr. 31229 cu nr.top. 7465/3, în suprafaţă de 17,80 m.p., iar trotuarul ce face legătura între pietonalul din str. Zizinului şi spaţiul comercial se va înscrie în C.F. nr. 31229, cu nr.top. 7465/4, în suprafaţă de 294,0 m.p. Acestea aparţin domeniului public al Municipiului Braşov.

      ART. 3. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de arh. Taric Eleonora-Adriana, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 1.440.000 lei, adică 77,1 USD (1 USD = 18.669 lei, la data de 10.02.2000), revenind o redevenţă de 0,88 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

      ART. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

      ART. 5. Destinaţia terenului, conform C.U. nr. 2676/1999, este de acces din exterior la spaţiul comercial, la imobilul înscris în C.F. nr. 31228, cu nr.top. 7465/1/163.

      ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ