Hotărârea nr. 112/2000

OBIECT: INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV,STR.EMIL RACOVITA NR.11, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: BUTNARU ANA SI BUTNARU NECULAI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  112

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Emil Racoviţă nr. 11, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Butnaru Ana şi Butnaru Neculai

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 17.448/99/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Emil Racoviţă nr. 11, în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Emil Racoviţă nr. 11, identificat prin C.F. nr. 318818 Braşov, cu nr.top. 9246/1/2/1/2/a, în suprafaţă de 1,93 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Butnaru Ana şi Butnaru Neculai.

      ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de expert Popa Radu-Marius şi vizat de Societatea Experţilor Tehnici S.A. Braşov, prin care preţul terenului determinat în condiţiile de piaţă este de 786.062 lei, adică 42,95 USD (1 USD = 18.300 lei, la data de 10.01.2000), revenind o redevenţă de 0,89 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de BNR pentru ziua în care se face plata.

      ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

      ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1711/1999, este de acces din exterior prin balcon la imobilul înscris în C.F. nr. 31819 cu nr.top. 9245/1/c/5/a/1/2.

      ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ