Hotărârea nr. 111/2000

OBIECT: AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE B-DUL EROILOR, STATIE RAT - VIS- A -VIS DE RECTORAT. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.4.668/10.02.2000, AL SERVICIULUI LI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  111

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: amplasarea unei construcţii provizorii pe B-dul Eroilor, staţie R.A.T., vis-a-vis de Rectorat

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 4.668/10.02.2000 al Serviciului Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea amplasării unei construcţii provizorii pe B-dul Eroilor - staţie R.A.T. vis-a-vis de Rectorat,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se respinge propunerea de amplasare a unei construcţii provizorii pe B-dul Eroilor - Staţie RAT vis-a-vis de Rectorat, întrucât este o zonă în care este interzisă amplasarea construcţiilor provizorii, conform H.C.L. nr. 43/1993.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ