Hotărârea nr. 110/2000

OBIECT: SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII TERENURILOR DESTINATE AMPLASARII DE REFUGII DE CALATORI ÎN STATIILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN (FARA SPATII COMERCIALE). CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA L

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  110

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii terenurilor destinate amplasării de refugii de călători în staţiile mijloacelor de transport în comun (fără spaţii comerciale)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 9.806 din 02.02.2000 al Serviciului Autorizare Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii terenurilor destinate amplasării de refugii de călători în staţiile mijloacelor de transport în comun (fără spaţii comerciale),

În temeiul art. 20, litera g, art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă amplasarea de refugii de călători, fără spaţii comerciale, pe amplasamentele aprobate prin C.U. nr. 363-369/2000 şi 371-375/200, parte integrantă a prezentei hotărâri.

      ART. 2. Terenurile aferente celor 11 refugii de călători se vor închiria prin licitaţie publică pe o durată de 5 (cinci) ani, cu respectarea următoarelor condiţii:

  • Agenţii economici ce îşi vor adjudeca licitaţia vor avea obligaţia de a realiza refugii pe cheltuiala proprie şi cu respectarea celor menţionate de Comisia de Arhitectură şi Urbanism (coşuri de gunoi, bancă aşteptare etc.), urmând a achita chiria pe terenul ocupat exclusiv de panourile publicitare laterale, adică 2 panouri x 1 m.p./panou = 2 m.p., pe refugiu (restul suprafeţei fiind de utilitate publică) şi taxele datorate pentru reclamă şi publicitate, aşa cum sunt ele stabilite prin hotărâre de Consiliu Local, pe toată durata contractului.
  • Preţul de pornire al licitaţiei va fi în conformitate cu H.C.L. nr. 31/27.04.2000, anexa 7 (taxele de ocupare locuri publice neamenajate), funcţie de zona pe care este amplasat fiecare refugiu în parte.
  • Refugiile vor fi conectate la iluminatul public, agenţii economici urmând a plăti contravaloarea energiei electrice consumate în folos propriu odată cu chiria pe teren. Suma datorată pentru energia consumată, va fi consemnată în contractul de închiriere şi se va actualiza în funcţie de variaţia preţului energiei electrice.
  • La expirarea duratei contractului agenţii economici vor lăsa refugiile în proprietatea Municipiului Braşov, fără nici o pretenţie materială, mai puţin panourile publicitare proprii, pe care au obligaţia de a le înlocui pe cheltuiala proprie cu elemente transparente din plastic, astfel încât refugiul să rămână funcţional.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ