Hotărârea nr. 108/2000

OBIECT: APROBARE PUD. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.T 4728 DIN 17.03.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVIND P.U.D. "ANSAMBLU DE V

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  108

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: aprobare P.U.D.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. T 4728 din 17.03.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. "Ansamblu de vile private - Poiana Braşov, zona Camelia",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. "Ansamblu de vile private - Poiana Braşov, zona Camelia", proiect nr. 00920/90, elaborat de către S.C. ADA S.R.L. şi având ca beneficiar pe Nicolae Ţucunel şi Ştefan Tint.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ