Hotărârea nr. 107/2000

OBIECT: INSUSIREA "RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA" PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE CALINESCU STEFAN, CALINESCU VICTOR ALEXANDRU SI MUNICIPIUL BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 200

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  107

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: însuşirea raporului de expertiză tehnică privind aprobarea schimbului de terenuri între Călinescu Ştefan, Călinescu Victor Alexandru şi Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 1563/200 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune însuşirea raportului de expertiză tehnică, privind schimbul de terenuri între Călinescu Ştefan, Călinescu Victor Alexandru şi Municipiul Braşov,

Având în vedere prevederile art. 84, alin. 3 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică, întocmit de ing. Boş Nicolae, privind schimbul de terenuri între Călinescu Ştefan, Călinescu Victor Alexandru şi Municipiul Braşov.

      ART. 2. Se aprobă schimbul între terenul înscris în C.F. nr. 21917 cu nr.top. 2096/1/1/10, proprietari, Călinescu Ştefan, Călinescu Victor Alexandru şi terenurile înscrise în C.F. nr. 12219, cu nr.top. (5815-5816-5818)/(2/9) şi nr.top. (5815-5816-5818)/(2/1/2), proprietar Statul Român.

      ART. 3. Terenul înscris în C.F. nr. 21917, cu nr.top. 2096/1/1/10, în suprafaţă de 520,45 m.p., trece în proprietatea Statului Român, iar terenul înscris în C.F. 12219 cu nr.top. (5815-5816-5818)/(2/9), lotul nr. 9, în suprafaţă de 500 m.p., şi terenul înscris în C.F. nr. 12219 cu nr.top. (5815-5816-5818)/(2/1/2), reprezentând 66,25 m.p., din lotul 1, trec în proprietatea domnilor Călinescu Ştefan şi Călinescu Victor Alexandru, ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art. 2.

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ