Hotărârea nr. 106/2000

OBIECT: APROBARE ÎNTOCMIRE P.U.D. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 26 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.T 6887 DIN 04.04.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVIND AMPLASAR

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  106

din data de 26 aprilie 2000

OBIECT: aprobarea întocmirii P.U.D.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. T 6887 din 04.04.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind amplasarea unei biserici ortodoxe şi amenajarea unui parc în str. Soarelui,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă întocmirea unui plan urbanistic de detaliu în vederea amplasării unei biserici ortodoxe şi amenajării unui parc public pe str. Soarelui, prin grija Parohiei Blumăna VII şi Cercului de Istorie Columna.

      ART. 2. Parohia Blumăna VII şi Cercul de Istorie Columna vor prezenta acordul notarial al asociaţiilor de proprietari riverane.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

AUREL  GAVRILÃ