Hotărârea nr. 105/2000

OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI SPATIILOR ÎN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI MEDICALE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 10 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.AD.12.254/1999, AL DIRECTIEI PATRIMONIU, SERVICIUL EV

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  105

din data de 10 aprilie 2000

OBIECT: reglementarea situaţiei spaţiilor în care se desfăşoară activităţi medicale

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 12.254/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune reglementarea situaţiei spaţiilor în care se desfăşoară activităţi medicale, conform O.U.G. nr. 116/1999,

Având în vedere prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, Ord. Min. Sănătăţii nr. 509/1999,

În temeiul art. 20, litera g, art. 28  şi art. 86 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 (cinci) ani, către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov, a spaţiilor aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov, în care se desfăşoară activităţi medicale, în vederea construirii de cabinete medicale, conform O.U.G. nr. 116/1999 şi cuprinse în anexele la prezenta hotărâre.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA