Hotărârea nr. 103/2000

OBIECT: APROBAREA PLATII SUMEI DE 12.355.318 LEI, ÎN FAVOAREA DOAMNEI GHISE MARIA,REPREZENTÂND INDEMNIZATIA LA CARE ERA ÎNDREPTATITA, CONFORM MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL, AFERENTA PERIOADEI IANUARIE 1999 - IUNIE 1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  103

din data de 10 aprilie 2000

OBIECT: aprobarea plăţii sumei de 12.355.318 lei, în favoarea doamnei Ghişe Maria, reprezentând indemnizaţia la care era îndreptăţită, conform mandatului de consilier local, aferentă perioadei ianuarie 1999 - iunie 1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 3022/07.04.2000 al Serviciului Contencios,

Ţinând cont de Sentinţa Civilă nr. 2954/21.01.2000, pronunţată de Judecătoria Braşov, în dosarul nr. 1989/2000;

Având în vedere prevederile art. 998-999 din Codul Civil,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 12.355.318 lei, stabilită prin Sentinţa Civilă nr. 2954/21.01.2000, pronunţată de Judecătoria Braşov, în dosarul nr. 1989/2000, în favoarea doamnei Ghişe Maria, reprezentând indemnizaţia la care era îndreptăţită conform mandatului de consilier local, aferentă perioadei ianuarie - iunie 1999.

 

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA