Hotărârea nr. 102/2000

OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR.34/1999, PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITATIE A PASUNILOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 10 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.11.775/7.04.2000, AL

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  102

din data de 10 aprilie 2000

OBIECT: completarea H.C.L. nr. 34/1999, privind închirierea prin licitaţie a păşunilor proprietatea Municipiului Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 11.775/07.04.2000 al Serviciului Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 34/1999,

În temeiul art. 20, litera h şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1999, art. 2, cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut:

"Taxele minime de păşunat, prevăzute la alineatul precedent, se vor calcula în dolari, conform cursului B.N.R., din data adjudecării licitaţiei".

      ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 34/1999, completată conform prevederilor art. 1, se va republicată.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  34/1999

republicată conform H.C.L. nr. 102/10.04.2000

OBIECT: închirierea prin licitaţie a păşunilor din proprietatea Municipiului Braşov. Stabilirea taxelor minime de păşunat

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. T 4009/02.02.1999 al Serviciului Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol, prin care se propune închirierea prin licitaţie a păşunilor aparţinătoare Municipiului Braşov, nivelul taxelor minime de păşunat şi stabilirea taxei de gloabă,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 8/1971, privind administrarea păşunilor,

În temeiul art. 20, literele f, h şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă închirierea terenurilor de păşune, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind taxă minimă de pornire la licitaţie.

      ART. 2. Se aprobă criteriile privind capacitatea de păşunat şi taxele minime de păşunat, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Taxele minime de păşunat prevăzute la alineatul precedent se vor calcula în dolari, conform cursului B.N.R. din data adjudecării licitaţiei.

      ART. 3. Se aprobă închirierea prin licitaţie a păşunilor din proprietatea Municipiului Braşov, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu condiţia de plată anuală a taxei recalculată. Licitaţia se va face pentru crescătorii de animale cu domiciliul în Municipiul Braşov, care au înscris animalele în Registrul Agricol. Suprafţele de păşune rămase în urma licitaţiei, se vor licita pentru toţi crescătorii de animale care fac dovada că deţin animale.

      ART. 4. Păşunatul animalelor fără contract, nerespectarea limitelor păşunilor, lăsarea animalelor nesupravegheată şi distrugerea de culturi, constituie contravenţie. Contravenienţilor li se aplică o taxă de gloabă, recalculată anual, după cum urmează:

  • pentru bovine şi cabaline                           120.000 lei/cap.
  • pentru o turmă de ovine de peste 100 capete       1.200.000 lei/turmă
  • pentru ovine                                         20.000 lei/cap.

Contravenienţilor le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.

La taxele respective se adaugă contravaloarea daunelor provocate.

      ART. 5. Nerespectarea lucrărilor prevăzute în contractul de păşunat, în termenul stabilit, atrage după sine plata în bani a zilelor neefectuate, calculând 7.000 lei/zi de muncă pentru fiecare U.V.M., recalculată anual.

  • 1 U.V.M. - 1 cap bovină sau 1 cap cabalină sau 7 capete ovine.

Anexa nr. 3 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA