Hotărârea nr. 101/2000

OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND SITUATIA JURIDICA A UNUI TEREN SITUAT ÎN BRASOV, STR.NEAGOE BASARAB NR.59. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 10 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATELE NR.T 1337/18.01.2000, AL SERVICI

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  101

din data de 10 aprilie 2000

OBIECT: expertiza tehnică vizând situaţia juridică a unui teren situat în Braşov, str. Neagoe Basarab nr. 59

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. T 1337/18.01.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului şi 12.285/2000 al Serviciului Contencios, privind situaţia unui teren situat în Braşov, str. Neagoe Basarab nr. 59 şi aflat în litigiu pe rolul Tribunalului Braşov, dosar civil nr. 985/1999,

În temeiul art. 28, art. 84, alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se respinge expertiza tehnică nr. 51, întocmită de expertul ing. I. Dan Petriu, în dosarul civil nr. 985/1999, aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA