Hotărârea nr. 100/2000

OBIECT: INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA - EVALUARE",PRIVIND CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR.HARMANULUI NR.100, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI: ORBAN VIORICA SI ORBAN LADISLAU. CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  100

din data de 10 aprilie 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, în vederea concesionării directe a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 100, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Orban Viorica şi Orban Ladislau

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 13.570/1999/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 100, în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi ale art. 1, alin. (2) din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată;

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 100, identificat prin C.F. nr. 31128, cu nr.top. 8448/5, în suprafaţă de 5,12 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Orban Viorica şi Orban Ladislau.

      ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de S.C. TRIMCAD S.A. Braşov, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă, este 2.074.624 lei, adică 112,4 USD (1 USD = 18.463 lei la data de 02.02.2000), revenind o redevenţă anuală de 0,88 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata.

      ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

      ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 836/1999, este de realizare acces prin construire windfang şi realizare trepte de acces la imobilul înscris în C.F. nr. 31131, cu nr.top. 844/7/2/10/2.

      ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA