Hotărârea nr. 10/2000

OBIECT:*CONTRACTUL DE CONCESIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ASM INVEST SRL, PENTRU EDIFICAREA COMPLEXULUI COMERCIAL ORIZONT 3000* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 31 IANUARIE 2000; ANALIZÂND REFERA

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 10

din data de 31 ianuarie 2000

OBIECT: contractul de concesiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. ASM Invest S.R.L., pentru edificarea complexului comercial Orizont 3000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 ianuarie 2000,

Analizând referatul nr. 20.020/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, cu privire la contractul de concesiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. ASM Invest S.R.L., pentru edificarea complexului comercial Orizont 3000,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în art. 3.2. din caietul de sarcini, privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului aferent complexului comercial Orizont 300, situat în zona Uranus-Jupiter, piaţa Astra, cu 3 (trei) ani, respectiv de la 2 (doi) ani la 5 (cinci) ani.

        ART. 2. Art. 8.5. şi 8.5.-1 din contractul de concesiune nr. 17/1997, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. ASM Invest S.R.L., se modifică conform art. 1, din prezenta hotărâre, restul clauzelor contractuale rămânând neschimbate.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA