Hotărârea nr. 1/2000

OBIECT:*PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL, ALATURI DE BANCA MONDIALA, LA FINANTAREA UNUI PROGRAM DE REABILITARE SI CONSOLIDARE A UNOR SCOLI DIN MUNICIPIUL BRASOV* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31.01.2000, ANALIZÂN

  

H O T Ã R Â R E A    NR. 1

din data de 31 ianuarie 2000

OBIECT: participarea Consiliului Local, alături de Banca Mondială, la finanţarea unui program de reabilitare şi consolidare a unor şcoli din Municipiul Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 ianuarie 2000,

Analizând referatul nr. 2565/2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune participarea Consiliului Local, alături de Banca Mondială, la finanţarea unui program de reabilitare şi consolidare a unor şcoli din Municipiul Braşov,

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

În temeiul art. 20, litera n şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

              ART. 1. Se avizează favorabil participarea Consiliului Local, alături de Banca Mondială, la finanţarea unui program de reabilitare şi consolidare a unor şcoli din Municipiul Braşov.

              ART. 2. La aprobarea bugetului local pe anul 2000, se vor aloca creditele bugetare necesare derulării proiectului.

              ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI   IMBREA

 

 Anexe

  • hcl1_2000.JPG