Hotărârea nr. 94/1998

ZONAREA MUN. BRASOV IN VEDEREA APLICARII HCL 81/1998

HOTĂRÂREA NR. 94

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând prevederile H.C.L. nr. 81/1998, prin care s-au propus nivelurile valorice minime lunare ce urmează a fi înscrise în declaraţiile de impunere pentru veniturile provenite din închirieri, subînchirieri în vederea impunerii lor,

Având în vedere că aceste niveluri se aprobă în funcţie de zona în care se află spaţiul închiriat,

În temeiul art. 20 lit. "f" şi "g" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă zonarea Municipiului Braşov în vederea stabilirii nivelurilor valorice minime ce urmează a fi înscrise în declaraţiile de impunere pentru veniturile din închirieri şi subînchirieri aprobate prin H.C.L. nr. 81/1998, conform  anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU

ANEXA

Împărţirea pe zone a Municipiului Braşov

1. Zona A (zona de lux ) cuprinde: Mureşenilor, Piaţa Sfatului, Republicii, b-dul şi str. Eroilor şi str. Mihail Weiss.

2. Zona B (zona centrală) cuprinde perimetrul delimitat de străzile: Poarta Şchei,Castelului, Ecaterina Varga, Nicolae Bălcescu, B-dul 15 Noiembrie, Castanilor, Iuliu Maniu, Armata Poporului, Piaţa Enescu, str. Sfântul Ioan, Mihail Sadoveanu, lUngă până la nr. 100 inclusiv, Şirul Livezii, Gh. Bariţiu.

3. Zona C (zona II - centre de cartier - mai multe ansambluri de locuinţe) cuprinde:

- Cartier Astra: B-dul Saturn, Calea Bucureşti, str. Toamnei, str. Zizinului, Str. Alexandru Vlahuţă

- Carier Tractorul: str. Olteţ, str. 13 Decembrie, Complexul Cerna

- Cartier Blumăna:B-dul Griviţei

- Cartier Gară: B-dul Garii, B-dul Victoriei, str. Hărmanului

- Cartier Valea Cetăţii: Aleea Pietonală

- Cartier Prund: Piaţa Unirii, Complexul C-tin Lacea

4. Zona D (zona III- unităţi periferice pentru un ansamblu de locuinţe amplasate izolat şi cartiere periferice) cuprinde:

- Cartier Triaj: Ceferiştilor

- Cartier Bartolomeu: Agricultorilor, Colectiviştilor, Lungă de la 101 inclusiv

- Cartier Noua: Prunului, Lacurilor, Nucului, str. Brazilor şi Complexul Comercial Noua

Toate situaţiile care sunt poziţionate pe alte străzi decăt cele nominalizate în zonele , B şi C, se situează în zona D - unităţi periferice.