Hotărârea nr. 93/1998

REZILIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE AL PIETELOR VALEA CETATII SI TRAIAN

HOTĂRÂREA NR. 93

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit  în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul nr. 8902/1998 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, referitor la contractul de închiriere a terenurilor aferente pieţelor Traian şi Valea Cetăţii,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată prin O.G.U. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. În conformitate cu cap. VI "Clauze speciale" art. 9 şi văzând nerespectarea art. 2.1. cap. III din contractul nr. 14.687/1996 dintre Municipiul Braşov şi S.C. REVOLUT S.R.L. privind închirierea terenurilor aferente pieţelor Traian şi Valea Cetăţii , contractul se reziliează, cele două pieţe trecând în administrarea directă a Primăriei Municipiului Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU