Hotărârea nr. 86/1998

CONSTITUIREA COMISIEI CENTRALE DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI MUN. BRASOV

HOTĂRÂREA NR. 86

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 25 mai 1998,

Analizând referatul Direcţiei Economice nr. 8864/9 aprilie 1998 prin care se propune continuarea inventarierii bunurilor aparţinând patrimoniului Municipiului Braşov,

Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1994, O.F.M. nr. 2388/1995 şi H.G. nr. 113/1992,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă numirea unei comisii centrale care să organizeze şi să controleze modul de efectuare respectiv, continuare a operaţiunilor de inventariere a patrimoniului din Municipiul Braşov cu următoarea componenţă:

1. Primarul Municipiului Braşov

2. Viceprimarul Municipiului Braşov cu sarcini în domeniul

3. Secretarul Municipiului Braşov

4. Director Direcţia Economică

5. Director Direcţia de Patrimoniu

6. Director D.U.A.

7. Director D.G.O.

ART.2. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a prestărilor de servicii privind inventarierea bunurilor aparţinând patrimoniului Municipiului Braşov.

ART.3. Obiectivele inventarierii se vor stabili pe baza unui caiet de sarcini întocmit de serviciile tehnice ale Primăriei cu avizul comisiei de specialitate şi aprobat de ordonatorul principal de credite.

ART.4. Inventarierea va fi însuşită de comisia menţionată la articolul 1 prinsemnături pe listele întocmite.

ART.5. Valoarea estimată a contractului va fi de până la 50.00.000 lei şi se va deconta din bugetul Consiliului Local pe bază de decizie Economică.

ART.6. Direcţia Economică, Direcţia  de Patrimoniu, D.U.A. şi D.G.O. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

MARIA ARDELEANU