Hotărârea nr. 84/1998

APROBAREA ESALONARII LA PLATA A TAXEI PENTRU ELIBERAREA PERMISELOR DE LIBERA TRECERE DATORATA DE S.C. POSTAVARUL

HOTĂRÂREA NR. 84

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 11.127/10 aprilie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a sumei de 102.600.000 lei, datorată de S.C. "Postăvarul" S.A. ce reprezintă taxa pentru eliberarea permiselor de liberă trecere,

Având în vedere prevederile  art. 65 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale completată şi modificată prin O.G. nr. 61/1997, precum şi H.G. nr. 506/1994, cap. II, art. 13,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă eşalonarea la plată în 4 rate lunare, începând cu 1 mai 1998, a sumei de 102.600.000 lei ce reprezintă taxa pentru eliberarea permiselor de liberă trecere datorată de S.C. "Postăvarul" S.A., cu termen de plată - 30 ale lunii.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA