Hotărârea nr. 82/1998

COMPLETARE HCL 258/1997 CU ANEXE 8 SI 9

HOTÃRÂREA NR. 82

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 11.130/6 aprilie 1998 al Direcţiei Economice prin care se propune completarea H.C.L. nr. 258/1997 cu impozitul pe teren,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se completează art. 10 cu noile taxe pentru ocuparea domeniului public cu construcţiile provizorii specifice organizărilor de şantier conform anexei 8 şi cu impozitul pe teren conform anexei 9, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. H.C.L. nr. 258/1997 astfel completată va fi republicată.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA 

HOTÃRÂREA NR. 258

- Republicată conform H.C.L. nr. 19/1998 şi 82/1998 -

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 45.598/13 noiembrie 1997 al Direcţiei Economice prin care se propune indexarea taxelor locale şi stabilirea unor noi taxe locale,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 84/24 decembrie 1997,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Începând cu data de 1 ianuarie 1998, în Municipiul Braşov nivelul taxelor locale este stabilit la limita maximă prevăzută de O.G. nr. 84/1997, conform anexelor 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cota pentru calculul impozitului pe c lădiri proprietatea persoanelor fizice este de 1%, iar cota pentru calculul impozitului pe clădiri proprietatea altor contribuabili decât persoanele fizice este de 1%.

ART.2. Se aprobă indexarea normelor la Legea nr. 27/1994, aparţinând persoanelor fizice conform anexei nr. 1. 

ART.3. Se indexează taxa asupra mijloacelor de transport. Taxa se stabileşte în mod diferenţiat potrivit anexei nr. 2.

ART.4. Taxele pentru folosirea locurilor publice începând cu anul 1998 sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.

ART.5. Se indexează taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, taxele practicate începând cu anul 1998 vor fi cele prevăzute în anexa nr. 3.

ART.6. Taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă se indexează şi vor fi cele din anexa nr. 4.

ART.7. Taxele pentru firmele luminoase practicate începând cu anul 1998 sunt cele prevăzute în anexa nr. 5.

ART.8. Taxa pentru şederea în staţiunea Poiana Braşov este de 10.000 lei/persoană/zi începând cu anul 1998.

ART.9. Taxa pentru deţinerea de câini începând cu anul 1998 este următoarea:

- pentru primul câine de pază                           - scutit

- pentru al doilea câine de pază                       - 100.000 lei/an

-  pentru fiecare câine de agrement                - 150.000 lei/an

-  pentru fiecare câine de agrement                - 40.000 lei/an

ART.10. Începând cu anul 1998 se instituie următoarele noi taxe:

- taxe pentru îmbunătăţirea iluminatului stradal

- taxe pentru grăniţuire

- taxa pentru eliberarea copiilor după autorizaţii, certificate şi alte acte existente în arhiva Municipiului Braşov

- taxa pentru cercetări, măsurători, identificări, constatări

- taxe pentru săpături pe domeniul public, fac excepţie de la aceste prevederi şi sunt scutite de taxă, indiferent de executant, următoarele lucrări:

1. De intervenţii urgente la instalaţiile de utilitate publică (apă, canal, gaz, electricitate) - maximum 48 ore.

2. De reabilitare a reţelelor de utilitate publică (apă, canal, gaz, electricitate) - maximum 15 zile.

- taxe de şedere în Municipiul Braşov

- taxe pentru construcţii provizorii de organizări şantier - anexa 8

- impozit pe teren - anexa 9.

Cuantumul prevăzut a se aplica este cel prezentat în anexa 7.

ART.11. În termen de 30 de zile Direcţia Econiomică şi Tehnică vor elabora un regulament de aplicare a taxelor locale, inclusiv contravenţiile ce urmeasză a fi aplicate. 

ART.12. Hotărârea de Consiliu Local se aplică cu data de 1 ianuarie 1998.

ART.13. Taxele prevăzute de prezenta hotărâre se vor achita trimestrial. Cei ce vor achita integral taxele până la date de 31 martie a fiecărui an vor beneficia de o bonificaţie de 10%. Taxele plătite în acest fel vor fi regularizate în funcţie de veniturile realizate la finele anului.

ART.14. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA

 

 ANEXE

la H.C.L. nr. 258/1998 republicată

conform modificărilor O.G. nr. 84/1997

ANEXA NR. 1

VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT

la clădiri şi la alte construcţii aparţinând persoanelor fizice şi juridice

Specificaţie

Taxa actuală conf. Legii nr. 27/1994

Taxa propusă spre aprobare cu valabilitate de la 01.01.1998

1. Impozitul pe clădiri - proprietatea persoanelor fizice 1% din valoarea stabilită potrivit criteriilor şi normelor de evaluare 1% din valoarea stabilită potrivit criteriilor şi normelor de evaluare
2. Impozitul pe clădiri - proprietatea persdoanelor juridice 1% din valoarea la care sunt înscriese clădirile în evidenţă a acestora 1% asupra valorii la care sunt înscrise în evidenţa contabilă.

PERSOANE FIZICE

I. Clădiri şi alte construcţii situate în comune , precum şi în satele

 aparţinătoare municipiilor şi oraşelor

 

 Nr. crt.

Felul şi destinaţia clădirilor construcţii

Valoarea impozabilă pe mp propusă prin ordonanţa de urgenţă, cu începere de la 01.01,1998 - lei/mp- 

 1.

Clădiri de locuit, cu excepţia celor de la pct.3:

a) cu pereţi de cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare 

 

13.400

 

9.200 

 2.

Alte clădiri, cu excepţia celor de la pct.3:

a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă,  vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare

 

 9.600

 

4.000

 3. Clădiri şi alte construcţii pentru orice destinaţie, cu pereţi de orice fel, acoperite cu struf, paie, trestie sau coceni. 

 4.000

II. Clădiri şi alte construcţii situate în municipii şi oraşe, precum

şi în localităţile componente acestora

Nr. crt.

Felul şi destinaţia clădirilor şi altor construcţii

Valoarea impozabilă pe mp propusă prin ordonanţa de urgenţă, cu începere de la 01.01.1998 - lei/mp -

1.

 Construcţii, cu excepţia celor de la pct. 2-6:

a) pereţi din beton sau din cadre de beton armat:

- cu încălzire centrală

- fără încîlzire centrală

 

 

 

33.600

31.400 

 

 b) cu pereţi din cărămidă arsă sau piatră:

- fără cadre de beton armat - şi alte materiale asemenătoare:

- cu instalaţii (de apă, lumină)

- fără instalaţii

 

 

 

29.000

23.200

 

 c) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare:

- cu instalaţii (de apă, lumină)

- fără instalaţii

 

 

 13.400

11.600

2.

 Construcţii anexe din afara corpului principal al clădirilor:

a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă,  vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare

 

 5.800

 

3.000

3.

 Clădiri servind pentru ocupaţii profesionale (ateliere):

a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă,  vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare

 

14.000

 

8.800

4.  Subsoluri locuibile

60% din norma pe mp a clădirii din care face parte 

5.  Mansarde locuibile

50% 

6.

 Pivniţe din corpul clădirilor:

a) tencuite sau pavate

b) netencuite şi nepavate

 

50%

30% 

 

LISTA

clădirilor care nu sunt supuse impozitului

1. Clădirile instituţiilor publice cu excepţia celor folosite în alte scopuri.

2. Clădirile acre potrivit legii sunt considerate monumente istorice, de arhitectură şi arheologice,precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia spaţiilor acestora folosite în alte scopuri.

3. Clădirile care prin destinaţie constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor recunoscute de lege.

 

ANEXA NR. 2

LISTA taxelor asupra mijloacelor de transport

 

Mijlocul de transport

Valoarea indexată impozabilă propusă prin ordonanţă de urgenţă, în funcţie de capacitatea cilindrică pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune sub 500 cmc -lei/an -

A. Pe uscat  

1.Autoturisme

8.000

2. Autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel

24.000

3.Autotrenuri de orice fel

28.000

4. Tractoare înmatriculare în evidenţa organelor de poliţie

16.000

5. Motociclete, motorete şi scutere

4.000

6. Biciclete şi tricicluri cu motor

3.000

7. Remorci, semiremorci şi rulote:

- până la 1 tonă, inclusiv

- între 1-3 tone, inclusiv

- între 3-5 tone, inclusiv

- peste 5 tone

 

 

 12.000

40.000

60.000

76.000

 B. Pe apă  
 1. Luntre, bărci fără motor folosite pentru uz şi agrement personal

2.000 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

14.000

3. Bărci cu motor

40.000

4. Bacuri, poduri plutitoare

30.000

5. Şalupe

80.000

6. Iahturi

1.000.000

7.Remorchere şi şlepuri

400.000

8. Vapoare - pentru fiecare 1000 tone sau fracţiune de 1000 tone

100.000

ANEXA NR. 3

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

în domeniul construcţiilor

 

Tipul taxei

Taxa actuală cf. Legii nr. 27/1994 şi H.C.L. nr. 243/1996

Taxa propusă cu începere din 01.01.1998 - lei/mp

1. Certificatul de urbanism în funcţie de suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul (mp):

- până la 150 mp

- până la 250 mp

- până la 500 mp

- până la 750 mp

- până la 1.000 mp

- peste 1.000 mp

Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

 1.450 lei

1.950 lei

2.450 lei

2.950 lei

3.500 lei

3.500 lei + 5 lei/mp 

 

 

2.900 lei

3.900 lei

4.900 lei

5.900 lei

7.000 lei

7.000 lei + 10 lei/mp

pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

 2. Autorizarea de foraje şi excavări  necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, de exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări:

- pentru fiecare mp

 

 

2.000 

 

 

 4.000

 3. Autorizaţiile pentgru lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică şi telefonie:

- de fiecare instalaţie

 

 

 3.000 lei

 

 

6.000 lei 

 4. Autorizarea construcţiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile  şi spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, firmelor şi reclamelor:

- pentru fiecare mp

 

600 lei

 

 

 1.200 lei, dar nu mai puţin de 7.000 lei

5. Aviz Comisie urbanism şi amenajarea teritoriului:

15.000 lei

30.000 lei

6. Certificat nomenclatură stradală şi adresă:

2.500 lei

5.000 lei

7. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel cu excepţia celor din domeniul construcţiilor, precum şi viza anuală a acestora:

A. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:

a)  pentru meseriaşi şi cărăuşi

b) pentru cazanede fabricat rachiu

c) pentru liber profesionişti

d) pentru mori, prese de ulei şi darace

e) pentru alte activităţi neprevăzute

B. Autorizaţiile sanitare:

- eliberate persoanelor particulare

 

 

 

 2.500 lei

5.000 lei

8.000 lei

15.000 lei

25.000 lei

 

5.000 lei

 

 

 

 5.000 lei

10.000 lei

16.000 lei

38.000 lei

50.000 lei

 

10.000 lei

8. Alte lucrări

a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri deţinute de Consiliile Locale, pentru fiecare metru pătrat de plan:

- la scara 1:500

- la scara 1:1.000

- la scara 1:2.000

b) eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte:

 

 

 

 10.000 lei

15.000 lei

20.000 lei

15.000 lei

 

 

 

 20.000 lei

30.000 lei

40.000 lei

30.000 lei

 ANEXA NR. 4

Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă 

 

Tipul taxei

Taxa actuală cf. Legii nr. 27/1994 şi H.C.L. 243/1996

Taxa propusă cu începere din 01.01.1998 - lei/mp -

A. Taxe pentru publicitate, afişaj şi reclamă datorate în funcţie de dimensiuni:

- sub 1/2 mp inclusiv

- între 1/2 şi 1mp inclusiv

- între 1 şi 2 mp inclusiv

- între 2 şi 3 mp inclusiv

- între 3 şi 5 mp inclusiv

- peste 5 mp

 

 

 

12.000 lei

23.000 lei

35.000 lei

75.000 lei

190.000 lei

70.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

 

24.000 lei

46.000 lei

70.000 lei

150.000 lei

380.000 lei

140.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

B. Taxele prevăzute pentru firmele instalate la loculexercitării activităţii de către contribuabili:

- până la 1/2 mp inclusiv

- între 1/2 şi 1 mp inclusiv

- între 1 şi 2 mp inclusiv

- peste 2 mp

 

 

 

4.000 lei

8.000 lei

12.000 lei

8.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

 

8.000 lei

16.000 lei

24.000 lei

16.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

 

a) Pentru afişele de publicitate şi reclamă tipărite, taxele prevăzute la lit. A şi B se calculează de fiecare exemplar şi se reduc cu 50%.

Cunatumul taxelor prevăzute la lit. A şi B se stabileşte de către Consiliile Locale pe teritoriul cărora se realizează publicitatea, afişajul sau reclama, în limitele de mai sus.

b) Pentru firmele, reclamele, afişajele şi publicitatea realizate într-o limbă străină, taxele prevăzute la lit. A şi B se majorează de 5 ori.

c) Contribuabilii definiţi potrivit art.3. din prezenta lege, care solicită efectuarea serviciul de reclamă şi publicitate pe panouri exterioare, mijloace de transport şi afişaj public, pentru ţigări, produse din tutun şi băuturi alcoolice, exceptând berea sub 12 grade alcool, pe bază de contract scris, sunt obligaţi să plătească la bugetele locale o taxă de 20% din valoarea contractului.

d) Taxa pentru afişele şi biletele de publicitate netipărite este 2.000 lei de fiecare exemplar. Plata taxei se face prin aplicarea de timbre fiscale - vârf şi marcă - astfel încât şă nu poată fi dezlipite şi refolosite.

e) Contribuabilii care efectuează reclama şi publicitatea în contul altora prin expunerea de afişe şi panouri cu scop de reclamă şi publicitate în alte condiţii decât cele prevăzute la pct. "c" şi"d", sunt obligaţi să plătească o taxă fixă prevăzută la lit. A.

Pentru obiectele expuse cu scop de reclamă şi publicitate în contul altora şi care nu sunt destinate vânzării şi desfăsurării propriei activităţi , se plăteşte o taxă lunară de 10.000 lei pe obiect.

f) Taxa de publicitate, afişaj şi reclama datorate la lit. A şi B, pct. "c" şi "d" se plăteşte anticipat la bugetul Consiliului Local în raza căruia se realizează publicitatea, afişajul sau reclama. În situaţiile în care mijloacele de publicitate sau reclamă au o durată mai mare de un an, taxa se plăteşte în cursul lunii ianuarie a fiecărui an.

g) Taxa pentru reclamă şi publicitate datorate potrivit pct. "c" şi "d" se varsă la bugetul Consiliului Local în raza căruia se realizează aceste activităţi, până la data de 10 ale lunii următoare celei în care taxa a devenit exigibilă şi respectiv încasată.

ANEXA NR. 5

Taxe prevăzute pentru firmele luminoase instalate la locul

exercitării activităţii de către contribuabili

 

  Tipul taxei    

Taxa actuală cf. Legii nr. 27/1994

şi H.C.L. nr. 243/1996

Taxa propusă cu începere

 din 01.01.1998 - lei/an -

- până la 1/2 mp inclusiv

- înmtre 1/2 şi 1 mp inclusiv

- între 1 şi 1 mp inclusiv

- peste 2 mp

 

4.000

8.000

12.000

8.000

pentru fiecare mp sau fracţiune

8.000

16.000

24.000

16.000

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

ANEXA NR. 6

Taxe pentru activităţi comerciale

 

Tipul taxei

Valoarea taxei lei/mp/zi

a) Locuri publice amenajate cu dotări publice:

- pentru vânzarea de legume-fructe pe tarabă

- pentru vânzarea de legume-fructe în spaţii special amenajate

- pentru vânzarea de produse alimentare

- pentru vânzarea de alte produse şi prestări de servicii

 

 5.000 lei/mp/zi

3.000 lei/mp/zi

5.000 lei/mp/zi

5.000 lei/mp/zi

 b) Locuri publice neamenajate:

- pentru vânzarea de cărţi, reviste, ziare şi a altor produse

- pentru vânzarea de legume-fructe

- pentru vânzarea de produse alimentare

- pentru vânzarea de alte produse şi prestări de servicii

 

 500 lei/mp/zi dacă 50% din totalul veniturilor obţinute rezulta numai din vânzare de cărţi, reviste şi ziare

2.000 lei/mp/zi

3.000 lei/mp/zi

 

5.000 lei/mp/zi

 

ANEXA NR. 7

Alte taxe locale

 

              Denumirea taxei                 

Valoarea taxei

1. Taxă pentru îmbunătăţirea iluminatului stradal:

- până la 2 mp

- între 2 - 4 mp

- între 4 - 8 mp

- peste 8 mp

 

50.000 lei/mp/an

40.000 lei/mp/an

30.000 lei/mp/an

20.000 lei/mp/an

2. Taxa de grăniţuire

500 lei/metru liniar

3. Taxă pentru eliberarea cpoiilor după autorizaţii, certificate şi alte acte existente în Arhiva Municipiului Braşov:

- până la 5 pagini

- peste 5 pagini pentru fiecare pagină

 

 

5.000 lei

1.000 lei

4. Taxă pentru cercetări, măsurători, identificări, constatări

50.000 lei

5. Taxă pentru săpături pe domeniul public:

- pentru săpături autorizate

- pentru săpături autorizate cu întreruperea parţială a circulaţiei

- pentru săpături autorizate cu întreruperea totală a circulaţiei

- pentru depozitarea pământului din săpătură

- pentru ocuparea domeniului public cu utilaje, instalaţii pentru reparaţii curente pentru lucrările:  

                  - de intervenţii urgente la instalaţiile de utilitate publică (apă, canal, gaz, electrice) efectuate de către  regiile autornome în termen de maximum 48 de ore

                 - de reabilitarea reţelelor de utilitate publică (apă, canal, gaz, electrice) efectuate de către regiile autonome în termen de maximum 15 zile

5.000 lei/mp/zi

10.000 lei/mp/zi

 

 15.000 lei/mp/zi

1.000 lei/mp/zi/săptămână

3.000 lei/mp/zi

 

scutit de plata taxei de săpătură, dar numai până la transformarea regiilor autonome în societăţi comerciale

6. Taxă de şedre în Municipiul Braşov

10.000 lei/persoană/zi

 

ANEXA NR. 8

Taxe pentru construcţii provizorii

 Pentru depăşirea termenului aprobat pentru ocuparea domeniului public, taxele prevăzute în anexă se triplează şi se calculează pe zi.

Denumirea taxei

Valoarea taxei

Taxa pentru ocuparea terenului pentru construcţiile provizorii

specifice organizărilor de şantier:

 - pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şentier a trotuarelor cu asigurarea circulaţiei prin tunel-protecţie

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a trotuarelor fără asigurarea circulaţiei (blocarea acesteia)

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şentier a carosabilului, fără oprirea circulaţiei auto

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şentier a carosabilului cu oprirea circulaţiei auto

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii organizare de şentier a terenurilor virane, spaţii verzi

 

 

3.000 lei/lună/mp ocupat

5.000 lei/lună/mp ocupat

10.000 lei/lună/mp ocupat

30.000 lei/lună/mp ocupat

3.000 lei/lună/mp ocupat

 

ANEXA NR. 9

IMPOZITUL PE TEREN

                                                                                     -  lei /mp -

Zona în cadrul localităţii

Categoria localităţii

 

municipii        oraşe      comune

A

          240               180               40

B

          140               100               30

C

            90                  60                -

D

            60                 40                 -